Sprawozdanie finansowe

Aplikacja online

Łatwość obsługi

Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby ułatwić użytkownikom sporządzanie sprawozdania finansowego poprzez zaproponowanie jego wypełnienia i aby odbywało się to w sposób intuicyjny. Podane propozycje należy oczywiście zweryfikować i odpowiednio dostosować. Noty objaśniające można przygotować według indywidualnych potrzeb, gdyż pod każdą tabelą istnieje komentarz, w którym zawrzeć można niezbędne objaśnienia. Noty, które nie dotyczą danego sprawozdania finansowego można wyłączyć.

Kontrola danych

Dołożyliśmy staranności, aby wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości użytkownik mógł zamieścić w sprawozdaniu finansowym, a w sytuacjach możliwych zawarliśmy podpowiedzi w postaci wyniku, jaki przy podliczaniu not powinien naszym zdaniem być poprawny, co ułatwić ma sporządzanie not dodatkowych. Poprawność wypełnienia poszczególnych części sprawozdania zaznaczane jest kolorami tabel, co także ułatwia bieżący przegląd zaawansowania prac i występujących błędów.

Zawartość

 • Informacja dodatkowa, w skład której wchodzą:
  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not oraz komentarzy
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Bilans:
  • Aktywa
  • Pasywa
 • Rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej lub wg wersji kalkulacyjnej
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Demo

Z naszą aplikacją można zapoznać się na dwa sposoby:

Oferta

Po zapoznaniu się z wersją demonstracyjną naszej aplikacji zapraszamy do jej zakupu.


Cennik Oferta dla biur rachunkowych

Autor

Program opracowany jest przez Biegłego Rewidenta
Henryka Jankowiaka Nr upr. 6409.

Skontaktuj się z nami


tel./fax 55 272-55-73, 55 272-04-14

tel. kom. 600-910-562


ARCHES Biuro Finansowo-Rachunkowe, ul. Żeromskiego 36, 82-200 Malbork