Zakres sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w zależności od wielkości jednostki obowiązujący na 31.12.2017 r. oraz fundacji*** i stowarzyszeń*** za rok 2017

SprawozdanieInformacja o obowiązku i podstawie prawnejJednostki dużeJednostki małeJednostki mikro
Bilansobowiązek
podstawa prawnaArt. 46 ust 5 pkt 1 - zał. nr 1Art. 46 ust. 5 pkt 5 – zał. nr 5Art. 46 ust. 5 pkt 4 – zał. nr 4
Rachunek zysków i stratobowiązek
podstawa prawnaArt. 47 ust. 4 pkt 1 - zał. nr 1Art. 47 ust. 4 pkt 5 – zał. nr 5Art. 47 ust. 4 pkt 4 – zał. nr 4
Informacja dodatkowaobowiązekJeśli nie przedstawia uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową w zakresie wg zał. nr 5może nie sporządzać, pod warunkiem przedstawienia informacji uzupełniającej do bilansu – zał. nr 4
podstawa prawnaArt. 48 ust. 2 - zał. nr 1Art. 48 ust. 4Art. 48 ust. 3
Zestawienie zmian w kapitaleobowiązek *może nie sporządzaćmoże nie sporządzać
podstawa prawnaArt. 48a ust. 1 pkt 1 – zał. nr 1Art. 48a ust. 4Art. 48a ust. 3
Rachunek przepływów pieniężnychobowiązek *może nie sporządzaćmoże nie sporządzać
podstawa prawnaArt. 48b ust. 1 pkt 1 –zał. nr 1Art. 48b ust. 5Art. 48b ust. 4
Sprawozdanie z działalnościobowiązek **
dotyczy spółek wg KSH, towarzystw ubezpieczeń, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek z innych państw, f-szy inwestycyjnych
może nie sporządzać, ale pod warunkiem, że jest to jednostka mała, o której mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1 i ust. 1d. a w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5. Dodatkowo może nie wykazywać informacji, o których mowa w art. 49 ust.3 i 5 oraz 6. Jednostka mała mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.może nie sporządzać, ale pod warunkiem, że jest to jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, a w informacji dodatkowej, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, o których mowa w art. 48 ust 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. Jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
podstawa prawnaArt. 49 ust. 1Art. 49 ust. 5 i 6Art. 49 ust. 4

oznacza obowiązek sporządzenia

* obowiązek dotyczy, jeśli jednostka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego - vide art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości

** obowiązek dotyczy, spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

*** dotyczy wyłącznie sprawozdań finansowych stowarzyszeń i fundacji w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednostki te sporządzają właściwe sprawozdanie finansowe w zależności od jej wielkości wg zał. nr 1, lub 4 lub 5, do uor. Nie sporządzają takiego sprawozdanie takie stowarzyszenia i fundacje o ile zgłosiły w odpowiedni sposób prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów do właściwego organu podatkowego pod warunkiem, że spełniają wymogi art. 10a ustawy ppiw.

Opracowanie własne: Henryk Jankowiak wg. stanu na 31.12.2017 r.