Zakres sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w zależności od wielkości jednostki obowiązujący na 31.12.2017 r. oraz fundacji*** i stowarzyszeń*** za rok 2017

Sprawozdanie Informacja o obowiązku i podstawie prawnej Jednostki duże Jednostki małe Jednostki mikro
Bilans obowiązek
podstawa prawna Art. 46 ust 5 pkt 1 - zał. nr 1 Art. 46 ust. 5 pkt 5 – zał. nr 5 Art. 46 ust. 5 pkt 4 – zał. nr 4
Rachunek zysków i strat obowiązek
podstawa prawna Art. 47 ust. 4 pkt 1 - zał. nr 1 Art. 47 ust. 4 pkt 5 – zał. nr 5 Art. 47 ust. 4 pkt 4 – zał. nr 4
Informacja dodatkowa obowiązek Jeśli nie przedstawia uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową w zakresie wg zał. nr 5 może nie sporządzać, pod warunkiem przedstawienia informacji uzupełniającej do bilansu – zał. nr 4
podstawa prawna Art. 48 ust. 2 - zał. nr 1 Art. 48 ust. 4 Art. 48 ust. 3
Zestawienie zmian w kapitale obowiązek * może nie sporządzać może nie sporządzać
podstawa prawna Art. 48a ust. 1 pkt 1 – zał. nr 1 Art. 48a ust. 4 Art. 48a ust. 3
Rachunek przepływów pieniężnych obowiązek * może nie sporządzać może nie sporządzać
podstawa prawna Art. 48b ust. 1 pkt 1 –zał. nr 1 Art. 48b ust. 5 Art. 48b ust. 4
Sprawozdanie z działalności obowiązek **
dotyczy spółek wg KSH, towarzystw ubezpieczeń, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek z innych państw, f-szy inwestycyjnych
może nie sporządzać, ale pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5. Dodatkowo może nie wykazywać informacji, o których mowa w art. 49 ust.3 może nie sporządzać, ale pod warunkiem, że jest to jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust.1a pkt1 i ust.1b, inf. dodatkowej, lub informacji uzupełniającej do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w zał. nr 4 do ustawy
podstawa prawna Art. 49 ust. 1 Art. 49 ust. 5 i 6 Art. 49 ust. 4

oznacza obowiązek sporządzenia

* obowiązek dotyczy, jeśli jednostka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego - vide art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości

** obowiązek dotyczy, spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

*** dotyczy wyłącznie sprawozdań finansowych stowarzyszeń i fundacji za rok 2017. Jednostki te sporządzają właściwe sprawozdanie finansowe w zależności od jej wielkości wg zał, nr 1, lub 4 lub 5 za rok 2017. Nie sporządzają takiego sprawozdanie takie stowarzyszenia i fundacje o ile zgłosiły w odpowiedni sposób prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów do właściwego organu podatkowego za rok 2017. Uwaga!!! Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą dopiero sprawozdań za rok 2017, które będzą wg zał. nr 6 do ustawy.

Opracowanie własne: Henryk Jankowiak wg. stanu na 31.12.2017 r.