Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Pytania ogólne
Nie. Program znajduje się na naszym serwerze i dostęp do niego uzyskują Państwo wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej.
Tak. Po sporządzeniu sprawozdania otrzymają Państwo możliwość jego wydruku w tradycyjnej formie oraz wygenerowany automatycznie plik XML, który spełnia wszystkie warunki schematów logicznych obowiązujących od 1 października 2018 r.

Tak. Podczas generowania pliku XML sprawdzamy jego zgodność ze schematami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów i plik nie zostanie wygenerowany w przypadku wykrycia jego niezgodności. W takiej sytuacji zostaną wskazane elementy, które należy uzupełnić, by plik XML spełniał warunki schematu logicznego.

Oczywiście, merytoryczna zawartość pliku zależy wyłącznie od danych wprowadzonych przez Państwa

 • e-sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • e-sprawozdanie finansowe skonsolidowane dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
 • e-sprawozdanie finansowe dla banków (według załącznika nr 2 do ustawy o rachunkowości)
 • e-sprawozdanie finansowe dla banków spółdzielczych (według załącznika nr 2 do ustawy o rachunkowości)
 • e-sprawozdanie finansowe według załącznika nr 3 do ustawy o rachunkowości (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji)
 • e-sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostki mikro)
 • e-sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (jednostki małe)
 • e-sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości („fundacje”)
 • e-sprawozdanie finansowe dla domów maklerskich
 • e-sprawozdanie finansowe dla Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)
 • e-sprawozdanie finansowe dla małych SKOK
Tak, jednak struktury logiczne ograniczają zakres dat sprawozdania finansowego, więc e-sprawozdanie nie będzie prawidłowe, jeśli data okresu sprawozdawczego będzie wcześniejsza niż 2016-01-01. Sprawozdania za lata 2015 i wcześniejsze muszą być wykonane i wysłane za pomocą starego sposobu.
Tak. Po zakupie sprawozdania na życzenie użytkownika przestawiamy je na odpowiedni schemat logiczny „WTysiącach”

Tak. Właściwe daty okresu obrachunkowego zostaną ustawione przez nas na Państwa życzenie.

Okres obrachunkowy może mieć dowolną datę końcową.

Możliwe jest również wykonanie sprawozdania za okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz za okres krótszy (na przykład w przypadku likwidacji).

 

Okresy rachunkowe nie mogą być późniejsze niż zakupionego sprawozdania. Oznacza to, że nawet przy wersji otwartej nie będzie można wykonać sprawozdań za kolejny rok

Licencje
Każda zakupiona aplikacja umożliwia sporządzenie jednego sprawozdania za jeden okres obrachunkowy. Wyjątkiem są aplikacje otwarte, które pozwalają na wykonanie dowolnej liczby sprawozdań za aktualny okres obrachunkowy lub okresy wcześniejsze.

To zależy od liczby wykonywanych sprawozdań.

Jeśli wykonują Państwo mniej niż 10 sprawozdań, najkorzystniejsza będzie oferta dla firm wykonujących kilka sprawozdań (cena jednostkowa maleje wraz z liczbą zakupionych sprawozdań). Jeśli wykonują Państwo więcej sprawozdań, korzystniejszy będzie zakup aplikacji „otwartej”, pozwalającej wykonać dowolną liczbę sprawozdań finansowych.
Dane wykonanego sprawozdania będzie można edytować przez okres 1 roku. (Edycja nie dotyczy danych jednostki (nazwa, adres, nip, itp) oraz okresu obrachunkowego). Po upływie roku dane będą dostępne jeszcze przez 3 miesiące, by umożliwić ich przeniesienie do sprawozdania za kolejny okres obrachunkowy. Po tym czasie dane sprawozdania zostaną usunięte.
Nie. By wykonać sprawozdania za kilka okresów obrachunkowych należy zakupić odpowiednią liczbę linencji lub wykupić wersję otwartą danego sprawozdania.
Nie. Na każdy rodzaj sprawozdania i dla każdego okresu obrachunkowego potrzebna jest odrębna licencja.

Odpowiednio oznaczone wersje otwarte dają możliwość wykonywania sprawozdań według różnych rodzajów załączników. Na przykład „oSF-156” daje możliwość wykonywania sprawozdań według załączników 1, 5 i 6

Praca z aplikacją
By rozpocząć nowe sprawozdanie należy wybrać z menu „Na skróty” pozycję „Zarządzanie sprawozdaniami”.
Jest to wynik ustawienia opcji wydruk dwustronny. Poszczególne elementy sprawozdania rozpoczynają się od stron nieparzystych, więc strona parzysta czasem jest pusta. Opcji tej należy używać wyłącznie z drukarkami mającymi możliwość wydruku obustronnego.
Nie. Wygenerowany plik XML zostaje zapisany na Państwa komputerze i po podpisaniu powinien zostać wysłany przez stronę https://ekrs.ms.gov.pl/.