Instrukcja obsługi

Strona główna aplikacji

Strona główna umożliwaja użytkownikom dokładne zapoznanie się wieloma informacjami w zakresie:
 • Przedstawienia ogólnych informacji o programie Sprawozdanie finansowe
 • Przedstawienie programów wydawcy dostępnych na rynku przeznaczonych dla służb księgowych oraz biegłych rewidentów
 • Cennika dla pojedynczych sprawozdań jak i dla biur rachunkowych
 • Warunków sprzedaży programu, licencji, oraz instrukcji programu
 • Zrozumienia podziału jednostek na jednostki mikro, małe, od czego zależą z kolei obowiązki w zakresie wypełniania sprawozdań finansowych i ich części składowych, co przedstawiono w tabeli wskazując obowiązek wraz z jej podstawą prawną dla każdej z wyszczególnionych grup jednostek.

Wybrane elementy strony głównej

Aplikacja „Sprawozdanie finansowe”

Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny

Po zalogowaniu się do aplikacji Sprawozdanie finansowe w górnej części widoczne jest menu, którego poszczególne pozycje oznaczją:
 • przejście na naszą stroną domową;
 • Menu – główne menu aplikacji;
 • Na skróty – rozwija menu, z którego łatwo wybrać kolejną pozycję sprawozdania (patrz rysunek poniżej)

  menu „na skróty”

 • Ustawa – otwarcie w nowym oknie lub zakładce pełny jednolity tekst ustawy o rachunkowości wraz z załącznikami oraz spisem treści, dzięki czemu możliwe jest szybkie wyszukanie treści dotyczącej artykułów
 • Zakupy – tu można kupić nasze aplikacje
 • Kontakt – Formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą Państwo nawiązać z nami kontakt
 • – menu użytkownika, w którym między innymi znajduje się pozycja pozwalająca pobrać fakturę
 • – zakończenie pracy z aplikacją

Główne menu aplikacji

Główne menu

Poszczególne elementy pozwalają na przejście do odpowiedaniego elementu sprawozdania finansowego oraz wskazują stopień zaawansowania prac.

Kolor

 • zielony oznacza poprawność elementu,
 • czerwony oznacza brak poprawności,
 • żółty oznacza konieczność wykonania działania przez użytkownika.

W dolnej części ekranu znajduje się kolejny panel nawigacyjny, który pozwala przejść do

 • ustawień parametrów sprawozdania
 • wydruku sprawozdania
 • wydruku sprawozdania z działalności jednostki
 • niniejszej instrukcji obsługi

Ustawienia programu

Aby dostosować aplikację dla potrzeb danej jednostki potrzeba dokonać Ustawień.

Klikając na ustawienia użytkownik dostosowuje aplikację do swoich potrzeb używając właściwych zaznaczeń jak przedstawia to poniższy rysunek.

Widok ustawień

Po dokonaniu ustawień przechodzimy do Menu w celu wypełnienia zaznaczonych wcześniej sprawozdań stosowanych przez jednostkę. Przejście pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami następuje poprzez Menu.

Wypełnienie sprawozdań finansowych

Po wyborze BILANS ukazuje się nam czysty formularz, który powinniśmy uzupełnić danymi.

Po wprowadzeniu aktywów oraz pasywów program automatycznie sprawdza, czy za każdy rok sumy razem są uzgodnione pomiędzy aktywami oraz pasywami.

W przypadku zgodności arkusz przyjmuje kolor zielony w przeciwnym przypadku jest to kolor czerwony. Należy dokonać poprawnego wprowadzenia danych, aby arkusze te były zgodne. Identycznie postępujemy z rachunkiem zysków i strat wybranej wersji. Jeśli wynik finansowy netto jest zgodny z odpowiednią pozycją pasywów, RZiS przyjmuje kolor zielony w przeciwnym przypadku sprawozdanie ma kolor czerwony. Także i w tym przypadku należy doprowadzić do zgodności przed dalszym przejściem do następnych arkuszy. O ile jednostka zobowiązana jest do ich wypełnienia kolejnych sprawozdań to jest: rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym należy wypełnić te sprawozdania.

Aplikacja sprawdza poprawność wprowadzenia danych i jeśli stwierdzi zgodność powiązań zastosuje właściwy kolor zielony lub czerwony bądź kremowy. Kolor biały (kremowy) oznacza niekompletność wprowadzonych informacji. Obecnie na tym etapie program nie podpowiada sugerowanych wartości wprowadzenia danych do rachunku przepływów pieniężnych jak i do zestawienia zmian w kapitale własnym, za wyjątkiem sum końcowych.

Po dokonanych uzgodnieniach bilansu rachunku wyników oraz ewentualnie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale przechodzimy do sporządzenia Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa

Po otwarciu Informacji dodatkowej ukazuje się zestawienie tytułów poszczególnych grup zespołów księgowych aktywów i pasywów jak przedstawiono poniżej.

Wycinek informacji dodatkowej -- zestawienie zespołów księgowych do omówienia w zakresie wyceny i prezentacji

Aplikacja podpowiada użytkownikowi sposób opisu poszczególnych zespołów, w tym celu należy kliknąć na Otwórz wszystkie a następnie Podstaw wartości domyślne. Po tych czynnościach aplikacja przedstawia obraz jak niżej.

Informacja dodatkowa po wstawieniu wartości domyślnych

Użytkownik programu każdą treść powinien dostosować do swoich potrzeb niekiedy całkowicie usuwając treść domyślną wstawiając własną lub wpisując „nie występuje”, „nie dotyczy”.

Zaproponowanych tytułów w INFORMACJI DODATKOWEJ nie można usunąć, ani zmienić. Stąd, w przypadku nie występowania danych pozycji u użytkownika, należy odpowiednio zmodyfikować.

Każdy z tytułów właściwie zmodyfikowany podlega zatwierdzeniu. Zatwierdzenie zapisu znajduje się po prawej stronie opisu. Zatwierdzony opis skutkuje, zmianą danej części informacji dodatkowej na kolor zielony i informuje w spisie o stopniu zaawansowania prac.

Niekompletna informacja o wprowadzeniu do sprawozdania finansowego bez oznaczenia OK

Elementy niedokończone w spisie w informacji dodatkowej wskazują na zakres prac do przeprowadzenia

Wszystkie elementy Informacji dodatkowej powinny być tak wypełnione, aby odpowiadały zasadom ustalonym w danej jednostce i ostatecznie posiadały kolor zielony.

Noty – dodatkowe informacje i objaśnienia

Przejście do Not następuje po wybraniu Menu i kliknięciu na panel Noty. Przejście pomiędzy notami następuje poprzez użycie przycisków przedstawionych na poniższym rysunku:

Widok sposobu przejścia pomiędzy notami

lub powrót do Menu i z tej pozycji dokonanie odpowiedniego wyboru noty z panelu Noty.

Wśród listy not zapewne część not nie będzie dotyczyła danej jednostki stąd istniej możliwość wykluczenia danej noty. Wykluczenia dokonujemy z pozycji otwartej noty tak, aby rzeczywiście po jej treści określić czy daną notę możemy wykluczyć wobec faktu, iż nie dotyczy danej jednostki.} Wykluczone noty znajdują się wówczas w panelu Wykluczone i nie znajdą się w wydruku sprawozdania.

Widok przełączania pomiędzy notami aktywnymi, wykluczonymi oraz pełnym zakresem not

Włączając przycisk Wszystkie uzyskujemy wykaz not zaznaczonych na zielono, co oznacza uzgodnienie danych cyfrowo.

Widok sposobu zatwierdzania poprawności not i zakończenia prac w danej nocie

Możemy sporządzić wykaz Not aktywnych i sprawdzić na podstawie kolorów, czy są odpowiednio uzgodnione tak, aby przejść do dalszych elementów sprawozdania finansowego.

Panel Lista not zawiera w zestawieniu listę wszystkich not opracowanych do opisania i wypełnienia. Każda z not posiada Komentarz, a zdecydowanie większość not posiada dane cyfrowe do wypełnienia. Znaczna część not powinna być uzgodniona ze sprawozdaniem finansowym wcześniej wypełnionym. Niektóre informacje cyfrowe nie są powiązane ze sprawozdaniem wówczas system nie jest w stanie sprawdzić poprawności danych.

Tam gdzie istnieje zdaniem autora aplikacji, możliwość uzgodnienia po wprowadzeniu właściwych danych cyfrowych, nota przybiera kolor zielony.

Ponadto najczęściej w wartościach ogólnych danej noty aplikacja podpowiada, jaką powinniśmy uzyskać prawidłową wielkość z obliczeń. Wiadomość ta pokazuje się po najechaniu myszką na wartość podsumowania.

Podpowiedź wartości bilansowej tego elementu noty

W sytuacji, gdy nie wypełniamy komentarza, na wydruku nie pojawia się żadna informacja z tym związana. Jeśli w komentarzu dokonamy stosownego opisu informacji to na wydruku taki komentarz zostanie odpowiednio podany, przykład jak niżej.

Wydruk próbny wraz z umiejscowionym komentarzem

Widok Noty należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych uzgodnionej z odpowiednia pozycją bilansu

Na rysunku jak wyżej po prawej stronie usytuowany jest przycisk wydruk. Przycisk służy do podglądu roboczego noty, celem sprawdzenia jak wygląda ewentualny układ noty oraz jak przedstawiono komentarz. Poprawienie tekstu możliwe jest wyłącznie w treści każdej z not.

Uwaga! Brak jest możliwości edycji poprawek w panelu Wydruk sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności jednostki

Przejście do Sprawozdania z działalności jednostki następuje poprzez Menu i wybranie Sprawozdania z działalności jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki zawiera jedynie działy, które wskazuje ustawa o rachunkowości, jako niezbędne do ujęcia informacji dodatkowej.

Poszczególne działy tego sprawozdania sugerują na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości, jakie elementy i informacje powinny w tym dziale być ujęte. Użytkownik dokonuje opisu i po sprawdzeniu jego poprawności oznacza OK.

Układ części sprawozdania z działalności jednostki do uzupełnienia wraz z podpowiedzią sposobu opisu

Wydruk powyższego sprawozdania dokonuje się z widoku ogólnego Menu.

Do wydruków służy panel o nazwie Wydruk sprawozdania finansowego.

Obejmuje on następujące części:

 • Informacja dodatkowa
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia -- Noty
 • Bilans
 • Rachunek wyników

w zależności od opcji:

 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienia zmian w kapitale.

W przypadku zaznaczenia, że jednostka sporządza Sprawozdanie z działalności jednostki należy oddzielnie wydrukować to sprawozdanie.

Użytkownik ma możliwość w okresie uprawnionego korzystania z aplikacji do zmian treści własnych wpisów oraz ich poprawiania.

Wykorzystanie danych z roku bieżącego dla lat następnych

W przypadku korzystania z tego oprogramowania w roku następnym, przez użytkownika będzie możliwość wykorzystania i automatycznego przeniesienia części danych z Informacji dodatkowej oraz not.

Brak wykorzystywania programu w okresie roku następnego skutkować będzie bezpowrotnie usunięciem danych i ich wykorzystania do tworzenia sprawozdania finansowego roku następnego.

Cennik i zakup aplikacji

Dostęp do naszej oferty możliwy jest bez konieczności logowania się w aplikacji.

Cennik

Ofertę dla biur rachunkowych można wyświetlić klikając w zakładkę zaznaczoną na powyższym rysunku.

Zakupu dokonuje się po zalogowaniu do aplikacji.