Instrukcja obsługi aplikacji „e-Sprawozdanie finansowe”

Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny

Po zalogowaniu się do aplikacji Sprawozdanie finansowe w górnej części widoczne jest menu, którego poszczególne pozycje oznaczją:

 • przejście na naszą stroną domową;
 • Menugłówne menu aplikacji;
 • Na skrótyrozwija menu, z którego łatwo wybrać kolejną pozycję sprawozdania (patrz rysunek poniżej)

  menu „Na skróty”

 • Ustawaotwarcie w nowym oknie lub zakładce pełny jednolity tekst ustawy o rachunkowości wraz z załącznikami oraz spisem treści, dzięki czemu możliwe jest szybkie wyszukanie treści dotyczącej artykułów
 • Zakupytu można kupić nasze aplikacje
 • Kontakt– Formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą Państwo nawiązać z nami kontakt
 • – menu użytkownika, w którym między innymi znajduje się pozycja pozwalająca pobrać fakturę
 • – zakończenie pracy z aplikacją

Utworzenie nowego sprawozdania i zarządzanie sprawozdaniami

Przejścia do tej części aplikacji można dokonać na kilka sposobów:

 • kliknięcie w menu gównym w niebieski pasek z nazwą jednostki, dla której wykonujemy aktualne sprawozdanie;
 • wybranie z menu Na skróty pozycji Zarządzanie sprawozdaniami;
 • wybranie z menu pozycji Sprawozdania finansowe.

Lista wykonywanych sprawozdań finansowych

Nowe sprawozdania można utworzyć kilając na liście nowych (zakupionych) sprawozdań lub wybierając na liście sporządzonych sprawozdań.

Lista nowych (zakupionych) sprawozdań finansowych

Główne menu aplikacji

W górnej części menu znajduje się pasek z nazwą jednostki, dla której wykonywane jest bieżące sprawozdanie finansowe.

Kliknięcie na nim powoduje przejście do „Zarządzania sprawozdaniami”, gdzie można wybrać inne sprawozdanie lub utworzyć nowe.

Główne menu

Elementy przedstawione w dwóch kolejnych rzędach pozwalają na przejście do odpowiedniej części sprawozdania finansowego oraz wskazują stopień zaawansowania prac.

Kolor

 • zielony oznacza poprawność elementu,
 • czerwony oznacza brak poprawności,
 • żółty oznacza konieczność wykonania działania przez użytkownika.


W dolnej części ekranu znajduje się kolejny panel nawigacyjny, który pozwala przejść do

 • – ustawień parametrów sprawozdania
 • – wydruku sprawozdania
 • – wydruku sprawozdania z działalności jednostki
 • – generowania e-sprawozdania
 • – analizy finansowej
 • – niniejszej instrukcji obsługi

Poniżej głównego menu znajduje się (niewidoczna na rysunku) sekcja informacyjna „Krok po kroku”, w której przedstawiliśmy skróconą instrukcję wykonania e-sprawozdania finansowego.

Ustawienia programu

Dostosowanie aplikację do potrzeb danej jednostki wykonujemy w sekcji Ustawienia.

Przykładowy widok ustawień

Po dokonaniu ustawień przechodzimy do Menu w celu wypełnienia zaznaczonych sprawozdań stosowanych przez jednostkę.

Wypełnienie sprawozdań finansowych

Po wyborze BILANS ukazuje się nam czysty formularz, który powinniśmy uzupełnić danymi.

Po wprowadzeniu aktywów oraz pasywów program automatycznie sprawdza, czy za każdy rok sumy razem są uzgodnione pomiędzy aktywami oraz pasywami.

W przypadku zgodności arkusz przyjmuje kolor zielony w przeciwnym przypadku jest to kolor czerwony. Należy dokonać poprawnego wprowadzenia danych, aby arkusze te były zgodne. Identycznie postępujemy z rachunkiem zysków i strat wybranej wersji. Jeśli wynik finansowy netto jest zgodny z odpowiednią pozycją pasywów, RZiS przyjmuje kolor zielony w przeciwnym przypadku sprawozdanie ma kolor czerwony. Także i w tym przypadku należy doprowadzić do zgodności przed dalszym przejściem do następnych arkuszy. O ile jednostka zobowiązana jest do ich wypełnienia kolejnych sprawozdań to jest: rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym należy wypełnić te sprawozdania.

Aplikacja sprawdza poprawność wprowadzenia danych i jeśli stwierdzi zgodność powiązań zastosuje właściwy kolor zielony lub czerwony bądź kremowy. Kolor biały (kremowy) oznacza niekompletność wprowadzonych informacji. Obecnie na tym etapie program nie podpowiada sugerowanych wartości wprowadzenia danych do rachunku przepływów pieniężnych jak i do zestawienia zmian w kapitale własnym, za wyjątkiem sum końcowych.

Po dokonanych uzgodnieniach bilansu rachunku wyników oraz ewentualnie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale przechodzimy do sporządzenia Informacji dodatkowej.

Wprowadzenie do sprawozdania

Po otwarciu Wprowadzenia do sprawozdania ukazuje się zestawienie odpowiednich sekcji zdefiniowanych przez struktury logiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wycinek listy elementów wprowadzenia do sprawozdania

Po wyprowadzeniu informacji do każdej sekcji należy zaznaczyć jej poprawność klikając „OK”.

Jeśli struktury logiczne pozwalają na pominięcie pewnych informacji, można wybrać opcję „Nie dotyczy”

Dodatkowe informacje i objaśnienia – noty

Przejście pomiędzy notami następuje poprzez użycie przycisków przedstawionych na poniższym rysunku:

Widok sposobu przejścia pomiędzy notami

Wśród listy not zapewne część not nie będzie dotyczyła danej jednostki stąd istniej możliwość wykluczenia danej noty. Wykluczenia dokonujemy z pozycji otwartej noty tak, aby rzeczywiście po jej treści określić czy daną notę możemy wykluczyć wobec faktu, iż nie dotyczy danej jednostki.

Wykluczone noty znajdują się wówczas w panelu Wykluczone i nie znajdą się w wydruku sprawozdania.

Widok przełączania pomiędzy notami aktywnymi, wykluczonymi oraz pełnym zakresem not

Włączając przycisk Wszystkie uzyskujemy wykaz not zaznaczonych na zielono, co oznacza uzgodnienie danych cyfrowo.

Widok sposobu zatwierdzania poprawności not i zakończenia prac w danej nocie

Możemy sporządzić wykaz Not aktywnych i sprawdzić na podstawie kolorów, czy są odpowiednio uzgodnione tak, aby przejść do dalszych elementów sprawozdania finansowego.

Panel Lista not zawiera w zestawieniu listę wszystkich not opracowanych do opisania i wypełnienia. Każda z not posiada Komentarz, a zdecydowanie większość not posiada dane cyfrowe do wypełnienia. Znaczna część not powinna być uzgodniona ze sprawozdaniem finansowym wcześniej wypełnionym. Niektóre informacje cyfrowe nie są powiązane ze sprawozdaniem wówczas system nie jest w stanie sprawdzić poprawności danych.

Tam gdzie istnieje zdaniem autora aplikacji, możliwość uzgodnienia po wprowadzeniu właściwych danych cyfrowych, nota przybiera kolor zielony.

Ponadto najczęściej w wartościach ogólnych danej noty aplikacja podpowiada, jaką powinniśmy uzyskać prawidłową wielkość z obliczeń. Wiadomość ta pokazuje się po najechaniu myszką na wartość podsumowania.

Podpowiedź wartości bilansowej tego elementu noty

W sytuacji, gdy nie wypełniamy komentarza, na wydruku nie pojawia się żadna informacja z tym związana. Jeśli w komentarzu dokonamy stosownego opisu informacji to na wydruku taki komentarz zostanie odpowiednio podany, przykład jak niżej.

Wydruk próbny wraz z umiejscowionym komentarzem

Widok Noty należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych uzgodnionej z odpowiednia pozycją bilansu

Na rysunku jak wyżej po prawej stronie usytuowany jest przycisk wydruk. Przycisk służy do podglądu roboczego noty, celem sprawdzenia jak wygląda ewentualny układ noty oraz jak przedstawiono komentarz. Poprawienie tekstu możliwe jest wyłącznie w treści każdej z not.

Uwaga! Brak jest możliwości edycji poprawek w panelu Wydruk sprawozdania finansowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia – załączniki

W tej części aplikacji przesyłamy przygotowane wcześniej pliki z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

Przesłane pliki zostaną dołączone do e-sprawozdania podczas generowania pliki XML.

Jeden plik przesłany w celu dołączenia go do e-sprawozdania

Pliki mogą być usuwane i zastępowane nowymi.

Generowanie e-sprawozdania

Przed wygenerowaniem e-sprawozdania (pliku XML) nasza aplikacja dokonuje szeregu sprawdzeń w celu zapewnienia pełnej zgodności wprowadzonych przez Państwa danych ze strukturami logicznymi.

Znalezione błędy i ostrzeżenia zostaną wyświetlone i można je poprawić.

Wygenerowany plik zostanie zapisany na Państwa komputerze i przed wysłaniem należy go podpisać.

Proces generowania pliku XML można wykonać dowoną liczbę razy.

Sprawozdanie z działalności jednostki

Przejście do Sprawozdania z działalności jednostki następuje poprzez Menu i wybranie Sprawozdania z działalności jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki zawiera jedynie działy, które wskazuje ustawa o rachunkowości, jako niezbędne

Poszczególne działy tego sprawozdania sugerują na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości, jakie elementy i informacje powinny w tym dziale być ujęte. Użytkownik dokonuje opisu i po sprawdzeniu jego poprawności oznacza OK.

Wykorzystanie danych z roku bieżącego dla lat następnych

W przypadku korzystania z tego oprogramowania w roku następnym, przez użytkownika będzie możliwość wykorzystania i automatycznego przeniesienia części danych z Informacji dodatkowej oraz not.

Brak wykorzystywania programu w okresie roku następnego skutkować będzie bezpowrotnie usunięciem danych i ich wykorzystania do tworzenia sprawozdania finansowego roku następnego.

Cennik i zakup aplikacji

Dostęp do naszej oferty możliwy jest bez konieczności logowania się w aplikacji.

Cennik

Ofertę dla biur rachunkowych można wyświetlić klikając w zakładkę zaznaczoną na powyższym rysunku.

Zakupu dokonuje się po zalogowaniu do aplikacji.

Strona główna aplikacji

Strona główna umożliwaja użytkownikom dokładne zapoznanie się wieloma informacjami w zakresie:

 • Przedstawienia ogólnych informacji o programie Sprawozdanie finansowe
 • Przedstawienie programów wydawcy dostępnych na rynku przeznaczonych dla służb księgowych oraz biegłych rewidentów
 • Cennika dla pojedynczych sprawozdań jak i dla biur rachunkowych
 • Warunków sprzedaży programu, licencji, oraz instrukcji programu
 • Zrozumienia podziału jednostek na jednostki mikro, małe, od czego zależą z kolei obowiązki w zakresie wypełniania sprawozdań finansowych i ich części składowych, co przedstawiono w tabeli wskazując obowiązek wraz z jej podstawą prawną dla każdej z wyszczególnionych grup jednostek.

Wybrane elementy strony głównej