Ogólne informacje o „JPK Sprawozdanie finansowe”

 • Od 1 października 2018 r. konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra do spraw finansów publicznych.
 • Sprawozdanie przygotowane w formie papierowej, nie jest już wystarczające do spełnienia obowiązku sprawozdawczego w zakresie w jakim to przekazywano dotychczas sprawozdanie do KRS.
 • Począwszy od 1 października 2018 r. obowiązuje przepis zmienionej ustawy o rachunkowości, 45 ust. 1g ustawy, który nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie właściwego ministra do spraw finansów publicznych.
 • W przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR, obowiązek taki dotyczyć będzie tylko wówczas jeżeli struktura i format sprawozdań udostępniony zostanie przez właściwego ministra.
 • Dodatkowo konieczne jest właściwe podpisanie sporządzonego sprawozdania finansowego, to znaczy podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przy czym osoba ta musi być uprawniona do reprezentacji podmiotu, a podpisanie sprawozdania odbywa się przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP.
 • Ministerstwo Finansów na stronie internetowej zamieściło informację, że udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 14:54 (dostęp: 1.10.2018 r.)

Poniżej przedstawiamy pełen tekst ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ (dostępn 1.10.2018 r.)

Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR (Międzynarodowy Standard Rachunkowości) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Uwaga:

Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów co oznacza , że tego typu sprawozdania nie muszą być sporządzane i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych w strukturze logicznej oraz formacie xml.

UWAGA: dokumenty, które muszą być sporządzone w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podsumowując od dnia 1 października 2018 roku:

 1. Dla każdego dokumentu z poniższego rodzaju wprowadza się obowiązek postaci elektronicznej (tzn. dokumenty musza byś podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu i takie załączone do systemu RDF):
  • roczne sprawozdanie finansowe
  • sprawozdanie z działalności,- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
  • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
  • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
  • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 2. Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów: (tzn. że mogą być dołączone skany dokumentów)
  • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
  • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
 3. Następujące sprawozdania muszą być sporządzone w formacie xml ogłoszonym w BIP oraz podpisane elektronicznie:
  • Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR;
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR
 4. Nie muszą być sporządzane w strukturze xml:
  • sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.

Jednocześnie informujemy, że 1 października 2018 roku zwiększa się katalog osób uprawnionych do podpisywania zgłoszenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych (i podpisywania skanów dokumentów, dla których nie jest wymagania postać elektroniczna). Obecnie ten katalog obejmuje następujące osoby:

 1. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2 które nie zostały zawieszone w czynnościach;
 2. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (reprezentanci oddziału przedsiębiorcy zagranicznego);
 3. Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci);
 4. Likwidator, syndyk oraz zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazani w dziale VI rejestru.

Powyższe osoby, aby móc podpisać zgłoszenie, muszą mieć ujawniony w KRS numer PESEL.

Uwaga: Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad.

Wyciąg z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (stan na1.10.2018 r - Dz. U.2018.poz. 986:

Art.  19e.  3 [Złożenie dokumentów finansowych drogą elektroniczną]

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

2.  4 Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

3. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.

4. W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium.

5. Elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7.

9. Czynności, o których mowa w ust. 1-8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do zgłoszenia.

Art.  20.  [Dokonanie wpisu w Rejestrze]

1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.

1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

1e. (uchylony).

1f. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym zgłoszeń, o których mowa w art. 19e ust. 1 i 8, wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a i 7.

1g.  5 Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

1h. Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

1i. Wpisy, o których mowa w ust. 1f i 1h, nie podlegają opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

2a. Wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, następują po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z urzędu. Wpis ten nie podlega ogłoszeniu.

4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.