Jak wysłać eSprawozdanie finansowe do KRS – krok po kroku

 1. Należy sporządzić e-sprawozdanie finansowe zgodne ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

  Zachęcamy, by Państwo sporządzili e-sprawozdanie finansowe za pomocą naszej aplikacji!

 2. Sporządzone e-sprawozdanie finansowe (plik XML) należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

 3. Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu, po jego podpisaniu i zatwierdzeniu należy przesłać do biegłego rewidenta.

 4. Podpisane i zatwierdzone e-sprawozdanie finansowe należy wysłać do KRS za pośrdenictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl.

Zawartość e-prawozdania można sprawdzić za pomocą czytnika sprawozdań finansowych.

Nieco więcej szczegółowych informacji

 • Prawidłowo wygenerowane e-sprawozdanie (plik XML) zawiera w sobie:
  • wprowadzenie do sprawozdania
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnycy (jeśli jest wymagany)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest wymagane)
  • informację dotyczącą rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto
  • dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego
 • Jako osobne pliki, ale również opatrzone podpisem elektonicznym, wysła się do KRS:
  • sprawozdanie z działalności,
  • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
  • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
  • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
  • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów:(tzn. że mogą być dołączone skany dokumentów)
  • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
  • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.