Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z umieszonej na stronie internetowej https://sprawozdanie-finansowe.com.pl/ platformy B2B umożliwiającej klientom biznesowym dokonywane zakupów w Sklepie internetowym oraz dostęp do faktur.
 2. Sklep działający pod adresem https://sprawozdanie-finansowe.com.pl/, jest sklepem internetowym przeznaczonym dla klientów biznesowych, prowadzonym przez „Arches IT H.Jankowiak, W.Ochmiński Spółka Jawna z siedzibą w Malborku przy ul. ul. Stefana Żeromskiego 36. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5792270277, REGON: 383174648 zwana w dalszej części regulaminem „Sprzedawcą”.
 3. Poniższe warunki adresowane są do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z platformy B2B oraz Sklepu internetowego jest zarejestrowanie się na platformie. Rejestrując się na platformie Klient podaje unikalny login i hasło. Loginem Klienta jest adres e-mail. Hasłem jest ciąg znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.
 6. Wszelka korespondencja dotycząca współpracy Klienta ze Sprzedawcą powinna obywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].

§ 2 Korzystanie z serwisu

 1. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego towaru.
 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności za zamówienie.
 4. W momencie realizacji zamówienie wystawiana jest Faktura VAT.
 5. O realizacji zamówienia i wystawieniu Faktury VAT Klient zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Zamówienia nieopłacone w wyznaczonym terminie ulegają anulowaniu.

§ 3 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu internetowego są cenami netto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT).
 2. Ceny określone są na podstawie aktualnego cennika Sklepu internetowego z dnia złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Płatności za zamówienie dokonuje się za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz warunków składania zamówień i ich realizacji.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm. ) jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Zamówienia Klienta w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym, przetwarzane są przez Firmę tylko i wyłącznie w celu umożliwienia Kientowi korzystania ze Sklepu internetowego w tym realizacji przez Firmę złożonego Zamówienia, wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane, zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane, użyczane ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym do tego organom na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do Klientów zagranicznych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2017 r.